Atesti o kvalitetu našeg materijala na kamenolomu “Borovačka Stijena“
Datum: July 31st, 2015
proizvodi

Kamen je važan sastojak u proizvodnji mnogih proizvoda. Proizvodi na bazi kamena imaju značajnu ulogu u svim proizvodnim granama i koriste se svakodnevno, počevši od kuće u kojoj se budimo, hrane, vode, pa do večernjeg pranja zubi pred spavanje.  Kamen je najkorišteniji građevinski materijal u svijetu: glavni je sastojak u betonu, cementu, malteru, gipsu, pločicama, estrihu…

Trgošped d.o.o. Kakanj ima širok raspon proizvoda kamenih agregata krečnjačkog porijekla namijenjenih za potrebe građevinske, metalurške i ostalih industrija koje koriste frakciju u svom proizvodnom procesu. Osnovni proizvodi na našem kamenolomu “Borovačka Stijena“ su filer, tampon i kameni agregati različitih granulacija. Preradom mineralne sirovine-pijeska, dobijamo  vrlo kvalitetne frakcije kamenog agregata. Kamen krečnjačkog porijekla sa kamenoloma „Borovačka stijena“ kod Kakanja ima različita područja primjene u oblasti građevinarstva, a u zavisnosti od njegove granulacije se koristi kao materijal za izradu transportnih betona i izradu svih vrsta asfaltnih mješavina baziranih na krečnjačkom kamenu, te za izradu gornjih i donjih nosivih slojeva na cestama svih razreda saobraćajnog opterećenja.

Društvo „TRGOŠPED“ d.o.o. Kakanj vrši kontinuiranu kontrolu proizvodnje kamenih materijala na kamenolomu „Borovačka Stijena“, u svemu prema važećim zakonskim propisima, i to u saradnji sa:

-      društvom „SAC Testing & Consulting“ d.o.o. Sarajevo, koji za potrebe društva „TRGOŠPED“ d.o.o. Kakanj vrši prethodna i kontrolna ispitivanja kamenih materijala, izradu receptura za betonske i asfaltne mješavine, kao i ispitivanja ugrađenih materijala,

-      društvom „MODUS-PROJEKT“ d.o.o. Kakanj, koji pruža konsultantske usluge pri proizvodnji kamenih materijala, asfaltnih mješavina i betona

Mineraloško-petrografskom analizom kamena izvršenom dana 10.03.2015. godine je utvrđeno slijedeće:

-      U uzorku kamena pristutni litološki tipovi kristalastog krečnjaka sive boje, prošaran pravilnog orijentisanim pukotinama promjera do 4 mm, i karbonatna pjeskovita masa, žuto-smeđe boje u kojoj se uočavaju oksidirani metalični minerali;

-      Kamen otporan na mraz;

-      Visok procenat CaCO3 u kamenu;

-      Mineralni sastav: kalcit;

-      Tekstura kamena brečasta do homogena;

-      Struktura: klastična;

-      Stijena: sedimentna, karbonatna stijena – krečnjak, tektoniziran;

-      Geološka starost: miocem

Ispitivanjima kamena je utvrđeno da se kamen može koristiti u različite svrhe u građevinarstvu (cestogradnja, spravljanje betona i asfalta).

Društvo „TRGOŠPED“ d.o.o. Kakanj ima u proizvodnom procesu slijedeće kamene materijale:

-      Tampon granulacije 0/32 mm,

-      Tampon granulacije 0/64 mm,

-      Kameni agregat granulacije 0/4 mm, 4/8 mm, 8/16 mm, 16/22 mm i 16/32 mm,

-      Kameni agregat granulacije 0/125 mm (kamena greda),

-      Filer

-      Kamen granulacije >300 mm

Ispitivanjem materijala je utvrđeno slijedeće:

  • Tampon granulacije 0/64 mm je klasificiran prema standardu BAS EN 13242 i ocjenjen prema Smjernicama/2005 je pogodan za izradu donjih nevezanih nosivih slojeva kolovozne konstrukcije – tampon na saobraćajnicama sa jako teškim i teškim saobraćajnim opterećenjem;
  • Tampon granulacije 0/32 mm je ispitan prema standardima BAS EN 13242+A1:2009, BAS EN 932-1; BAS EN 932-2 i BAS EN 933-1, spada u klasu GA85 f5 prema Smjernicama/2005, zadovoljava granulometrijske analize prema standradima BAS EN 933-1:2O12 i pogodan je za izradu nevezanog i vezanog nosivog sloja (cementne stabilizacije) na saobraćajnicama sa jako teškim i teškim saobraćajnim opterećenjem;
  • Kameni agregat granulacije 0/4 mm je ocijenjen prema Smjernicama/2015, i prema standardu BAS EN 933-8:2012 spada u klasu SE460, odnosno u klasu GF 85 f10 prema standarduBAS EN 12620 i 13043;
  • Kameni agregati granulacije 4/8 mm, 8/16 mm, 16/22 mm i 16/32 mm su ispitani prema standaru BAS EN 933-1:2012 i spadaju u klasu GC 85/20 f1,5 prema standardu BAS EN 12620, odnosno u klasu GC 90/15 f1,0 prema standardu BAS EN 13043
  • Kameni agregat granulacije 0/125 mm namjenjen je za izradu nevezanog nosivog sloja i zadovoljava kvalitetom prema smjernicama za projektovanje, građenje, održavanje i nadzor na putevima po standardima: BAS EN 13242; BAS EN 932-1: BAS EN 932-2 i BAS EN 933-1;
  • Kamen za oblaganje je ispitan prema standardu BAS EN 13383-1 i Smjernicama/2005 (metoda ispitivanja: BAS EN 13383-2, BAS EN 1926, BAS EN 1097-1, BAS EN 13383-2 i JUS B.B8.002), te je klasifikovan u klasu CP 63/180 (granulacija), LTA (indeks oblika), CS80 (pritisna čvrstoća), MDE20 (otpornost na habanje), WA0,5 (upijanje vode), sa osobinom otpornosti na mraz prema standardu JUS B.B8.002;
  • Filer (kameno brašno) spada u Kvalitetnu klasu I prema standardu BAS EN 933-1, a u klasu V28/38 prema standardu BAS EN 1097-4, odnosno zadovoljava kvalitetom prema smjernicama za projektovanje, građenje, održavanje i nadzor na putevima po standardima: BAS EN 933-1; BAS EN 1097-4.