Transport otkrivke na Pogonu PK „Vrtlište“
Datum: August 7th, 2015
utovar

„Trgošped“ d.o.o. Kakanj je potpisao ugovor sa  J.P. Elektroprivredom BiH d.d. Sarajevo – Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. Kakanj br. 24/15 PPBO: 02/15 o pružanju usluga transporta otkrivke na Pogonu PK „Vrtlište“. Predmet ovog ugovora je pružanje usluga transporta otkrivke prema konačnoj ponudi broj AP-93/15 od 13.05.2015. godine, a vrijednost ugovora je 1.882.530,00 KM sa PDV-om.

Utovar otkrivke će se vršiti u Istočnom reviru pogona PK „Vrtlište“, a sve utovarene količine otkrivke se moraju odlagati na odlagalištu Bijele vode PK „Vrtlište“. Usluge transporta otkrivke će se izvršavati na osnovu odobrene projektne dokumentacije PK „Vrtlište“ i Operativnog plana rada za svaki mjesec tokom realizacije ugovora.

Prema potpisanom ugovoru, „Trgošped“ d.o.o. se obavezao da će:

-          izvršiti transport neminirane otkrivke (humusa) sa minimalno 12 transportnih jedinica nosivosti od 20 do 35 tona,

-          izvršiti transport minirane otkrivke sa minimalno 5 dampera nosivosti od 40 do 70 tona,

-          obezbijediti transportne jedinice kontinuirano 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja ugovora u periodu od 6 mjeseci od dana uvođenja u posao.

Dok je naručilac usluga u obavezi da:

-          omogući nesmetano uvođenje u posao najkasnije 20 dana od dana potpisivanja ugovora,

-          sačini Operativni plan za svaki mjesec tokom realizacije ugovora,

-          omogući nesmetani i kontinuirani utovar otkrivke sa vlastitim utovarnim jedinicama,

-          izvrši miniranje otkrivke za koju je potrebno vršiti miniranje kako bi se ista mogla nesmetano utovariti u transportne jedinice,

-          obezbijedi nesmetani istovar otkrivke u mjestu istovara na odlagalištu Bijele vode pogona PK „Vrtlište“,

-          obezbijedi lokaciju za smještaj kontejnera i potrebne opreme za održavanje transportnih jednica,

-          vrši održavanje transportne trake,

-          imenuje Nadzorni organ koji će vršiti operativni nadzor nad transportom otkrivke.

Dio naše mehanizacije pogledajte u galeriji: