Ekologija

Svaka proizvodnja podrazumijeva i određeni uticaj na okoliš. Međutim živimo u savremenom dobu kada postoje mehanizmi zaštite okoliša od negativnog uticaja proizvodnje. Briga o okolišu i stupnju zagađenja je aktuelna tema u Trgošped-u, stoga radimo sve u našoj moći da negativne efekte smanjimo na minimum.

Kamenolom “Borovačka Stijena”

IMG_0494Otvaranju kamenoloma “Borovačka Stijena” prethodila je izrada studije o uticaju na okoliš u suradnji sa Metalurškim Institutom  ”Kemal Kapetanović” Zenica, zatim vađenje svih potrebnih dozvola (Okolinskih dozvola, Vodnih dozvola i sl.) te usaglašavanje rada sa postojećim zakonima i regulativama na nivou Općine, Kantona, Federacije i Države. Studija o uticaju na okoliš je dostupna na web stranici www.fmoit.gov.ba. U tehnološkom procesu otkopavanja kamena, kamenolomi su izvor emisija u zrak: mineralne prašine, polutanata iz tečnog energenta, polutanata kao produkta miniranja i buke. Međutim, ni jedna od emisija nema kontinuirani karakter. Kako bismo smanjili emisiju prašine u vazduh 2006.godine smo investirali značajna sredstva u postrojenje za oprašivanje, koje smanjuje količinu prašine u zraku do 80%. Također, vrši se monitoring kvalitete zraka na području šireg lokaliteta koji će ukazati na eventualnu potrebu za udođenjem dodatnih mjera.

 

Putevi

Transport tehničkog kamena i asfalta se vrši kamionima, stoga smo u suradnji sa Tvornicom Cementa Kakanj i RMU Kakanj investirali u izgradnju automatske praonice za kamione, kako bi se smanjilo prljanje lokalnih puteva.

Otpad

Upotrebom recikliranih materijala smanjujemo potrebu za prirodnim resursima. Baš iz tog razloga sve poslovne jedinice Trgošpeda rade na odvajanju otpada, te njegovom pravilnom odlaganju.

Štedne sijalice i LED rasvjeta

Postepeno prelazimo na novu LED tehnologiju kada je u pitanju rasvjeta naših objekata, što i vama toplo savjetujemo. Osim zbog smanjenja troškova za električnu energiju, dobro se osjećamo i zbog pozitivnog uticaja na okoliš koji imamo zbog ovog čina.

 

Ovdje ne prestaje naša briga o okolišu, jer svaki dan donosi novu priliku da uradimo nešto dobro za životnu sredinu.